fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

การนำเสนอการจัดการความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

  • 15 ก.ย. 2565
  • Admin
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • 315

     การนำเสนอการจัดการความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม A61 ชั้น 6 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและประสบการณ์วิชาชีพ
- KM as a Positive Change in FNP


กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- case based learning (link)


กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน (link)


กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (link)


กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
- การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Integrated instruction (link)


กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์
- Flipped Classroom (link)

Comment

Comments

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.