fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คณะจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา
FACULTY OF PSYCHOLOGY

คณะจิตวิทยาเริ่มก่อตั้งจากการเสนอขอจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นและปณิธานที่แน่วแน่ของคณะกรรมการบริหาร และเมื่อให้ก้าวทันกับความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของสังคม เริ่มต้นจากเดือนมิถุนายน 2542 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเซนต์หลุยส์มอบนโยบายให้คณะกรรมการโครงการพิเศษจัดดำเนินการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาที่ต่อจากนั้นได้นำเสนอการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่จากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธานสภาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ในคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่สร้างขึ้นใหม่ในปีการศึกษา 2544 มี ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ เป็นคณบดีคนแรก โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะกรรมการสภาวิทยาลัยฯ และทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมกับขอเปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์” เป็น “วิทยาลัยเซนต์หลุยส์” เพื่อให้ครอบคลุมหลักสูตรในศาสตร์สาขาอื่นๆ


เมื่อเริ่มเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เป็นหลักสูตรแรก โดยเปิดสอนในปี พ.ศ. 2544 มีแนวทางในการจัดทำหลักสูตรที่ให้การบริการวิชาการที่หลากหลายต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2542 และเป็นไปตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สถาบันหน่วยงาน และองค์กรทั่วไปในสังคมการศึกษาและหลักสูตร

เบอร์โทรติดต่อ:

02-675-5304 ต่อ 5404

เว็บไซต์คณะ:

https://psy.slc.ac.th