fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คณะกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPHY

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยฯพณฯพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ตัดสินใจพัฒนาสถานฝึกผู้ช่วยพยาบาล ของโรงพยาบาลเซนต์ หลุยส์ที่มีอยู่เดิม ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2522 โดยทำโครงการจัดตั้งเป็นวิทยาลัย พยาบาลเซนต์หลุยส์ เสนอขอรับใบอนุญาตต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 18 และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2550 วิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดคณะกายภาพบำบัดภายใต้ชื่อโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัด ซึ่งเปิดสอนหลักสูตร กายภาพบำบัดบัณฑิต (Bachelor of Physical Therapy Program) โดยผ่านการอนุมัติหลักสูตรจาก สภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 และได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและการ รับรองปริญญาบัตรจากสภากายภาพบำบัด โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2551 เพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดออกสู่สังคมการศึกษาและหลักสูตร

เบอร์โทรติดต่อ:

02-675-5304 ต่อ 5204

เว็บไซต์คณะ:

https://pt.slc.ac.th