Home - Saint Louis College
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  SAINT LOUIS COLLEGE
  เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น
 • slidebg1
  SAINT LOUIS COLLEGE
  เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น
image

SAINT LOUIS COLLEGE
สมัครเรียน

    ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียด ข้อกำหนดต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเรา

image

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 •          สาขาการบริหารทางการพยาบาล
 • หลักสูตรระยะสั้น
 •          หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
 •          วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก
 •          วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา
 •          วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • หลักสูตรกายภาพบำบัด

ประชาสัมพันธ์

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา 1.อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

21 พ.ค. 2567    Admin HR    HR
2.พนักงานทรัพยากรบุคคล (Admin)

21 พ.ค. 2567    Admin HR    HR
3.เลขานุการ (คณะวิชา)

3 ก.ค. 2567    Admin HR    HR
4.อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

12 ก.ค. 2567    Admin HR    HR
5.พนักงานแผนและงบประมาณ (งานวางแผน )

21 พ.ค. 2567    Admin HR    HR
6.อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

21 พ.ค. 2567    Admin HR    HR
7.อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3 ก.ค. 2567    Admin HR    HR
8.อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการณ์วิชาชีพ

21 พ.ค. 2567    Admin HR    HR
9.อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

21 พ.ค. 2567    Admin HR    HR
10.พนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

21 พ.ค. 2567    Admin HR    HR
11.พนักงานอาคารสถานที่ (งานทำความสะอาด)

26 มี.ค. 2567    Admin HR    HR


โอวาทสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
Viva iL Papa

" ลูกที่รักทั้งหลาย พวกลูกเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความหวัง มีความฝัน และมีคำถามใหม่ ๆ อาจรวมถึงความสงสัยต่าง ๆ อีกด้วย พ่อขอเชิญชวนให้พวกลูกรักษาความชื่นชมยินดี ให้มีชีวิตชีวา จงอย่ากลัวที่จะมองไปในอนาคตข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่น จงหยั่งรากลึกลงในพระเยซูคริสต์ จงมองอนาคตด้วยความชื่นบาน และความไว้วางใจ... "

" ขอให้ท่านทำให้ คนหนุ่มสาวได้ค้นพบวัฒนธรรมของสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ การช่วยให้คน หนุ่มสาวค้นพบคุณค่าอันไม่มีวันเสื่อมสลายของอดีต ได้ค้นพบรากเหง้าของ ตัวเองโดยการสำนึกอย่างกตัญญู อันเป็นการแสดงออกอย่างแท้จริงถึงความรัก ที่มีต่อเขาในระหว่างที่เฝ้าดูการเติบโตและการตัดสินใจของเขาเหล่านั้น "

" มุมมองทั้งหมดนี้จำเป็นที่จะต้องมีบทบาทของสถาบันการศึกษาเช่น มหาวิทยาลัยแห่งนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง การศึกษาวิจัย การมีองค์ความรู้จะช่วยเปิด หนทางใหม่ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคคล เสริมสร้างความยุติธรรม ในสังคม ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติสุข และการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ให้ชีวิตแก่แผ่นดินของเรา "