Saint Louis College
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  SAINT LOUIS COLLEGE
  เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น
 • slidebg1
  SAINT LOUIS COLLEGE
  เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น
image

SAINT LOUIS COLLEGE
สมัครเรียน

    ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียด ข้อกำหนดต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเรา

image

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 •          สาขาการบริหารทางการพยาบาล
 • หลักสูตรระยะสั้น
 •          หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
 •          วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก
 •          วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา
 •          วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • หลักสูตรกายภาพบำบัด

ประชาสัมพันธ์โอวาทสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
Viva iL Papa

" ลูกที่รักทั้งหลาย พวกลูกเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความหวัง มีความฝัน และมีคำถามใหม่ ๆ อาจรวมถึงความสงสัยต่าง ๆ อีกด้วย พ่อขอเชิญชวนให้พวกลูกรักษาความชื่นชมยินดี ให้มีชีวิตชีวา จงอย่ากลัวที่จะมองไปในอนาคตข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่น จงหยั่งรากลึกลงในพระเยซูคริสต์ จงมองอนาคตด้วยความชื่นบาน และความไว้วางใจ... "

" ขอให้ท่านทำให้ คนหนุ่มสาวได้ค้นพบวัฒนธรรมของสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ การช่วยให้คน หนุ่มสาวค้นพบคุณค่าอันไม่มีวันเสื่อมสลายของอดีต ได้ค้นพบรากเหง้าของ ตัวเองโดยการสำนึกอย่างกตัญญู อันเป็นการแสดงออกอย่างแท้จริงถึงความรัก ที่มีต่อเขาในระหว่างที่เฝ้าดูการเติบโตและการตัดสินใจของเขาเหล่านั้น "

" มุมมองทั้งหมดนี้จำเป็นที่จะต้องมีบทบาทของสถาบันการศึกษาเช่น มหาวิทยาลัยแห่งนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง การศึกษาวิจัย การมีองค์ความรู้จะช่วยเปิด หนทางใหม่ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคคล เสริมสร้างความยุติธรรม ในสังคม ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติสุข และการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ให้ชีวิตแก่แผ่นดินของเรา "