fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

หน่วยงานภายใน

สำนักงานสภาวิทยาลัย

เบอร์ภายใน : 3103

อีเมล : -

เว็บไซต์ : -

ศูนย์จิตตาภิบาล

เบอร์ภายใน : 3100

อีเมล : -

เว็บไซต์ : -

คณะพยาบาลศาสตร์

เบอร์ภายใน : 5306

อีเมล : nurse@slc.ac.th

เว็บไซต์ : http://nurs.slc.ac.th

คณะจิตวิทยา

เบอร์ภายใน : 5404

อีเมล : psy@slc.ac.th

เว็บไซต์ : https://psy.slc.ac.th

คณะกายภาพบำบัด

เบอร์ภายใน : 5204

อีเมล : pt.slc@slc.ac.th

เว็บไซต์ : https://pt.slc.ac.th

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

เบอร์ภายใน : 5401

อีเมล : -

เว็บไซต์ : http://gened.slc.ac.th/

งานประกันคุณภาพ

เบอร์ภายใน : 3119

อีเมล : qa@slc.ac.th

เว็บไซต์ : http://qa.slc.ac.th/

งานวิทยบริการ

เบอร์ภายใน : 4101,4102

อีเมล : library@slc.ac.th

เว็บไซต์ : http://library.slc.ac.th/

งานวิจัยและนวัตกรรม

เบอร์ภายใน : 3106,3107

อีเมล : research@slc.ac.th

เว็บไซต์ : https://res.slc.ac.th/

งานทะเบียนและประมวลผล

เบอร์ภายใน : 5101,5110,5111

อีเมล : reg@slc.ac.th

เว็บไซต์ : https://rg.slc.ac.th/

งานพัฒนานักศึกษา

เบอร์ภายใน : 5120,5121

อีเมล : sdc@slc.ac.th

เว็บไซต์ : http://sdc.slc.ac.th/

งานแนะแนวการศึกษา

เบอร์ภายใน : 5100

อีเมล : applyst@slc.ac.th

เว็บไซต์ : -

งานทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน : 3130

อีเมล : hr@slc.ac.th

เว็บไซต์ : https://hr.slc.ac.th/

งานบัญชีและสินทรัพย์

เบอร์ภายใน : 5112

อีเมล : -

เว็บไซต์ : -

งานอาคารสถานที่

เบอร์ภายใน : 5108

อีเมล : -

เว็บไซต์ : -

งานธุรการ

เบอร์ภายใน : 3104

อีเมล : -

เว็บไซต์ : -

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ**

เบอร์ภายใน : 5411 ,5414 ,3201 ,2204

อีเมล : it@slc.ac.th

เว็บไซต์ : http://it.slc.ac.th/

งานแผนและงบประมาณ

เบอร์ภายใน : 5116

อีเมล : -

เว็บไซต์ : -