fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ประวัติ

image

ภาพพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู (ปี พ.ศ. 2534)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

- ได้ตัดสินใจพัฒนาสถานฝึกผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ.2522 โดยทำโครงการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เสนอขอ รับใบอนุญาตต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถ พัฒนาการศึกษาด้านการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และ " ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2528 " นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 13 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ดำเนินภาระกิจ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องimage

ภาพการประชุมงานพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู (วันที่ 25 ก.ค. 2536)

- ในระยะเวลาต่อมา ปื พ.ศ.2542 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับการเปิดดำเนินการในสาขาวิชาอื่น วิทยาลัยพยาบาลเซนต์ หลุยส์จึงได้เปิดดำเนินการ คณะศิลปศาสตร์ โดยระยะแรกได้ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว และสาขาวิชา จิตวิทยาองค์กร และ " ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 "image

พยาบาลรุ่นรวงข้าว ปี 2532

- ในปี 2546 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลและหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเกียรติประวัติวิทยาลัย

- 5 กันยายน 2528 ได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

- 13 ธันวาคม 2532 รางวัลเกียรติยศด้านสถานประกอบการดีเด่น จาก ฯพณฯ เทียนชัย ศิริสัมพันธ์

- 27 เมษายน 2533 รางวัลเกียรติยศ ด้านสถานศึกษามาตรฐานชั้นเยี่ยม จาก พลเอก มานะ รัตนโกเศศ

- 20 มิถุนายน 2540 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9002 จาก บริษัท BVQI นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002

- 19 มีนาคม 2541 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001

- 13 – 15 สิงหาคม 2546 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม

 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อวิชาการ

 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

 4. ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ

 5. โอกาสทางการศึกษาโดยให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น

 6. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชา เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่มา​

ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มีต้นโมกพิเศษอยู่ต้นหนึ่ง เพราะองค์สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงปลูกไว้ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2527 คราวเมื่อพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2527 พระองค์ทรงปลูกเพื่อเป็นธรรมบูชา แด่แม่พระ จึงทำให้เกิดอุปมาอุปไมยว่า “โมก คือ เครื่องหมายบูชาความดี”

- Saint Louis College

ต้นโมก

เป็นไม้ท้องถิ่นที่มีความทนทาน เป็นไม้ที่สามารถนำมาตัดและตกแต่งรูปทรงให้มีความงามได้ดังใจ ปรารถนาเป็นไม้ที่มีดอกเล็กๆ สีขาว มีกลิ่นหอมชื่นใจ

- Saint Louis College

ดอกโมก

มีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมเย็นระรื่น มีกลีบเล็กๆ ซ้อนกันหลายชั้น มีลักษณะห้อยลงสู่พื้นดิน “ต้นโมก” และ “ดอกโมก” จึงให้ความหมายที่สำคัญยิ่ง เพราะเปรียบเหมือน ความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาและใจ
- เปรียบเหมือนความดีที่ทุกคนมีเมื่อเกิดมา
- เปรียบเหมือนความละเอียดอ่อนของจิตใจ
- เปรียบเหมือนความอดทนพากเพียรที่จะเรียนประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
- เปรียบเหมือนความสุภาพอ่อนน้อมและถ่อมตน
- เปรียบเหมือนการยินยอมที่จะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้ดีงาม และดีพร้อมในทุกด้านเพื่อจะได้พัฒนาเป็นบุคคลที่มีอิสรภาพทางใจ
- เปรียบเหมือนการแผ่กระจายคุณธรรมแห่งความรักและเมตตากรุณาไปยังผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง

- Saint Louis College

ปรัชญา

“เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น”

วิสัยทัศน์

“วิทยาลัยแห่งการพัฒนานักปฏิบัติวิชาชีพชั้นนำด้านสุขภาพ ที่รับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความรักและเมตตา”

Branding

“วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพที่เปี่ยมด้วยรักและเมตตา”

เอกลักษณ์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

“ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก มุ่งมั่นรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความรัก ”

ปรัชญาการศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

“ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เชื่อว่ามนุษย์ที่มีคุณภาพ คือมนุษย์ที่มีคุณธรรม ความรู้และทักษะ จึงจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติวิชาชีพที่มีคุณภาพ รักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความรักและเมตตา โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ”

อัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

“ ความรู้ดี มีความรักและเมตตา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ”

พันธกิจ/ ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การผลิตบัณฑิต
     ผลิตและพัฒนานักปฏิบัติวิชาชีพชั้นนำด้านสุขภาพ ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความรักและเมตตา
2. การวิจัย
     สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
3. การบริการวิชาการ
     ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     ทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทย ศาสนสัมพันธ์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. การบริหารจัดการ
     บริหารจัดการตามจิตตารมณ์คาทอลิก และหลักธรรมาภิบาลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

คุณธรรม 12 ประการ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมที่สำคัญของวิทยาลัย 12 ประการ นักศึกษาผู้ซึ่งมีความพร้อมในคุณธรรมทั้ง 12 ประการนี้ จะส่งผลให้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาต่อผู้อื่น มีความ เอื้ออาทรต่อมนุษย์ทุกระดับ และบรรลุถึงเป้าหมายปรัชญาวิทยาลัย ที่ว่า “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่ นั่น” และคำขวัญของวิทยาลัยที่ว่า“ ความรู้ คู่ความดี” คุณธรรม 12 ประการที่นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ต้อง จดจำและปฏิบัติ ได้แก่

 1. ความซื่อตรง หมายถึง การมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อื่น และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 2. ความรักเพื่อนมนุษย์ หมายถึง การให้ความรักต่อผู้อื่น คริสต์ศาสนาสอนให้มนุษย์รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ความรักแสดงออกมาหลายรูปแบบดังเช่น จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์กล่าวไว้ว่า “ ความรักนั้น อดทนนาน ความรักกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่จองหอง ความรักไม่คิดเห็นแก่ ตนฝ่ายเดียว ความรักไม่ฉุนเฉียว ความรักไม่ช่างจดจำความผิด ความรักไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่าง แม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ ความรักมีความหวังอยู่เสมอและอดทนต่อทุกอย่าง ”

 3. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักความเอ็นดู ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข และความสงสารคิดจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์

 4. ความสละตน หมายถึง การเป็นผู้เสียสละ รู้จักแบ่งปัน อุทิศตนเองด้วยเมตตาจิต บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป และประเทศชาติ ผลที่ได้รับคือความสุข ความอิ่มเอิบใจแก่ทุกคน

 5. ความข่มใจ หมายถึง การบังคับใจตนเองซึ่งจะนำไปสู่ชัยชนะ ให้ประพฤติแต่สี่งที่ดีงาม โดยมิต้องมีศัตรู และ ไม่ทำตามอำเภอใจของตนเองสามารถเอาชนะใจตนเองได้ก็ย่อมชนะปัญหาอุปสรรคอื่นๆได้

 6. ความอดทน หมายถึง ความอดทน พากเพียรที่จะเรียนจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต

 7. ความจริงใจ หมายถึง การแสดงความจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง จะเป็นคนที่น่าคบหาสมาคม และเป็นมิตรแท้

 8. ความเพียร หมายถึง ความขยัน มานะ อดทน เป็นลักษณะของจิตที่เลือกเฟ้นทำในสิ่งที่ตนเห็นว่าดี และละเว้น ในสิ่งที่ควรเว้น ความประพฤติดีนั้นต้องอาศัยความตั้งใจ หมั่นพยายามประพฤติแต่สิ่งที่ชอบจนเป็นนิสัยสืบไป

 9. ความมีจรรยาวิชาชีพ หมายถึง การประกอบวิชาชีพด้วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ ความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติและการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัว เก็บรักษาเรื่องส่วนตัวของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถอย่างเต็มที่

 10. ความนอบน้อมสุภาพ หมายถึง ความถ่อมตน ยอมรับความจริงใจในตัวเอง มีกริยาอ่อนโยน สุภาพ ย่อมมีหัวใจ ที่เมตตากรุณา สามารถสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้

 11. ความมีวาจาดี หมายถึง การพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน พูดแต่ในสิ่งที่ดี พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น

 12. ความสะอาดกายใจ หมายถึง การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ โดยจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอน ให้เจริญไปในทางที่ดีงามทุกอย่าง