fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

  • 12 ก.ค. 2567
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และจัดการเรียนการสอน
2. ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอน
3. ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการเรียนการสอน
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
5. พัฒนาด้านวิชาการ โดยการทำวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการ การให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม
6. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. อาจารย์ชาวไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษาทุกระดับ อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปี
5. มีผลสอบ TOEFL 550 คะแนน ขึ้นไป หรือเกณฑ์อื่นเทียบเท่า CEFR ระดับ B2 (ยื่นหลักฐานในการสมัคร)

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130