fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

  • 15 มิ.ย. 2565
  • Admin HR
  • HR
รายละเอียดงาน
1. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และจัดการเรียนการสอน
2. ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอน
3. ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการเรียนการสอน
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
5. พัฒนาด้านวิชาการ โดยการทำวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการ และให้บริการวิชาการแก่สังคม
คุณสมบัติ
1. อาจารย์ชาวไทย
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีผลสอบ TOEFL 550 คะแนน ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ยื่นหลักฐานในการสมัคร)
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร สมัคร Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130