fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานบัญชี

  • 20 ส.ค. 2565
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1. ลงบันทึกและตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด บัญชีต้นทุน รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
2. จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ จัดทำรายงานภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3. จัดทำรายงานงบกระทบยอดกองทุน และตรวจสอบรายการรับ-จ่าย ให้ตรงกัน
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี เช่น เอกสารใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
5. ลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวิทยาลัย
6. จัดทำและปิดงบการเงิน รายเดือนและรายปี
7. สรุปรายงานทางบัญชีและการเงินให้ผู้บริหาร
8. จัดทำและยื่นแบบ ภพ.30, ภงด.1, 3, 53 และออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. มีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.00 - 17.00 น.

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130