fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาจิตวิทยาคลินิก

  • 23 พ.ย. 2564
  • Admin HR
  • HR
รายละเอียดงาน
1. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2. ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอน
3. ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการเรียนการสอน
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
5. พัฒนาด้านวิชาการ โดยการทำวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการ และให้บริการวิชาการแก่สังคม
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาจิตวิทยาคลินิก
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. มีประสบการณ์การสอน / ทางวิชาชีพ ในสาขาจิตวิทยาคลินิก
4. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด (TOEFL 450) มาประกอบการพิจารณา 
5. หากมีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร สมัคร Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130