fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

  • 20 ส.ค. 2565
  • Admin HR
  • HR
รายละเอียดงาน
1. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2. ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอน
3. ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการเรียนการสอน
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
5. พัฒนาด้านวิชาการ โดยการทำวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการ และให้บริการวิชาการแก่สังคม
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านจิตวิทยาการปรึกษา
หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งมหาวิทยาลัยในหรือต่างประเทศ
หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด TOEFL Paper 550 - 587 ขึ้นไป หรือ TOEIC 605 - 780 หรือ IELTS 6.5 - 7 หรือ CU-TEP ประมาณ 120
3. มีความรู้ ความสามารถในการสอน การทำวิจัย
และการจัดการเรียนการสอนทางด้านจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา 

มีผลงานวิชาการ ผลงานการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา
จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร สมัคร Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130