fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

  • 23 ม.ค. 2566
  • Admin HR
  • HR
รายละเอียดงาน
1. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2. ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอน
3. ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการเรียนการสอน
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
5. พัฒนาด้านวิชาการ โดยการทำวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการ และให้บริการวิชาการแก่สังคม
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการปรึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครงาน โดยมีคะแนนผ่านเทียบตาม CEFR  ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด
กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้วยหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ  จะได้รับการยกเว้นการวัดทักษะภาษาอังกฤษ
3. มีผลงานวิชาการ ผลงานการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
4. มีความรู้ ความสามารถจัดการเรียนการสอนด้านจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร สมัคร Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130