fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

  • 23 ม.ค. 2566
  • Admin HR
  • HR
รายละเอียดงาน
1. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2. ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอน
3. ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการเรียนการสอน
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
5. พัฒนาด้านวิชาการ โดยการทำวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการ และให้บริการวิชาการแก่สังคม
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ถึง ปริญญาเอก ด้านการพยาบาลศาสตร์ 
2. มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาชีพ และมีประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป 
3. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษาทุกระดับ อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์สอนด้านการพยาบาลในระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครงาน โดยมีคะแนนผ่านเทียบตาม CEFR  ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด
กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้วยหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ  ได้รับการยกเว้นการวัดทักษะภาษาอังกฤษ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร สมัคร Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130