การพัฒนาต่อยอด KM ด้านคุณธรรมจริยธรรม / รูปแบบการสอนตามแนวศตวรรษที่ 21 ในวิชาจิตวิทยาเบื้องต้น หัวข้อเรื่อง “เชาว์ปัญญา”