คณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

FACULTY OF NURSING

          คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นคณะหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก โดยมีปรัชญาพื้นฐาน คือ “ เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น ” วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามหลักธรรมแห่งพระเยซูเจ้าในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีความชำนาญในศาสตร์เฉพาะสาขา รวมทั้งรอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประกอบวิชาชีพด้วยความรักและมีเมตตาธรรมเป็นพื้นฐาน ยอมรับในศักดิ์ศรีของบุคคล เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการศึกษาค้นคว้า และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดดำเนินการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ปีการศึกษา 2528

การศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

                  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560]

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560]

Bachelor of Nursing Science

 • Multiple Website
 • 20GB Web Space
 • Suitable for ~ 35,000 Visits Monthly

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) พย.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.N.S

Master Degree

                  หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาการ

 • Multiple Website
 • 20GB Web Space
 • Suitable for ~ 35,000 Visits Monthly
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

                  หลักสูตรประการศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประการศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Cerfiticate Program for Practical Nurse

 • Multiple Website
 • 20GB Web Space
 • Suitable for ~ 35,000 Visits Monthly

ติดต่อคณะ

เบอร์โทรติดต่อ

02-675-5304 ต่อ 5306,5310

เว็บไซต์

http://nurs.slc.ac.th

Facebook

https://www.facebook.com/FONSLCThailand/