หน่วยงานภายใน

อธิการบดี

ศูนย์พัฒนานักศึกษา

ติดต่อภายใน: 5120, 5121

สำนักอธิการบดี

ติดต่อภายใน: 3101, 3113, 3105, 3102, 3103, 5104

สำนักประกันคุณภาพและควบคุมภายใน

ติดต่อภายใน: 5113, 5103

สำนักงานสภาวิทยาลัย

ติดต่อภายใน: 5109, 4101, 4102

ศูนย์จิตตาภิบาล

ติดต่อภายใน:

ศูนย์วัฒนธรรม

ติดต่อภายใน: 4101

ฝ่ายวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์

ติดต่อภายใน: 3107, 5306, 5301

คณะจิตวิทยา

ติดต่อภายใน: 5404

คณะกายภาพบำบัด

ติดต่อภายใน: 5204

ศูนย์ภาษา

ติดต่อภายใน:

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ติดต่อภายใน: 2204, 2205, 3201, 5414, 5411

ฝ่ายวิชาการ

ติดต่อภายใน:

ฝ่ายบริหาร

แผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์

ติดต่อภายใน:

แผนกทรัพยากรบุคคล

ติดต่อภายใน: 3120, 3121

แผนกวางแผนและพัฒนา

ติดต่อภายใน: 5117

แผนกธุรการและสารบรรณ

ติดต่อภายใน: 3104

แผนกบัญชีและทรัพย์สิน

ติดต่อภายใน: 5112, 5119

แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ติดต่อภายใน: 3124, 5108

แผนกงบประมาณและการเงิน

ติดต่อภายใน: 5116, 5106