คณะจิตวิทยา

ประวัติจิตวิทยา

FACULTY OF PSYCHOLOGY

          คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นคณะหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก โดยมีปรัชญาพื้นฐาน คือ “ เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น ” วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามหลักธรรมแห่งพระเยซูเจ้าในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีความชำนาญในศาสตร์เฉพาะสาขา รวมทั้งรอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประกอบวิชาชีพด้วยความรักและมีเมตตาธรรมเป็นพื้นฐาน ยอมรับในศักดิ์ศรีของบุคคล เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการศึกษาค้นคว้า และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดดำเนินการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ปีการศึกษา 2528

การศึกษาและหลักสูตร

Bachelor Degree

                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑฺิต (จิตวิทยา) 4ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑฺิต (จิตวิทยา) 4ปี

Bachelor of Science (Psychology)

 • วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก
 • วิชากเอกจิตวิทยาการปรึกษา
 • วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

 

ติดต่อคณะ

เบอร์โทรติดต่อ

02-675-5304 ต่อ 5306,5310

เว็บไซต์

http://psy.slc.ac.th

Facebook

https://www.facebook.com/psyslc/