ตามรอยนักวิจัยอาวุโส: KM การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลด้วยสถานการณ์จำลองในภาวะวิกฤติ COVID-19

การปฏิบัติการพยาบาลด้วยสถานการณ์จำลองในภาวะวิกฤติ COVID-19

เอกสารประกอบ เรื่อง การฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์จำลองในภาวะวิกฤติโควิด 19 เอกสารประกอบ เรื่อง Case Based Learning ในรายวิชาปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์ COVID เอกสารประกอบ เรื่อง ประสบการณ์สอน Online ภาคปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

ตามรอยนักวิจัยอาวุโส: KM การทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายภายนอก

ตามรอยนักวิจัยอาวุโส: KM การทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายภายนอก

เอกสารประกอบ เรื่อง ตามรอยนักวิจัยอาวุโส KM การทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายภายนอก

การจัดทำกิจกรรมเสวนาและนำเสนอแนวคิดต่อยอดการทำ KM

การจัดทำกิจกรรมเสวนาและนำเสนอแนวคิดต่อยอดการทำ KM

เอกสารประกอบ เรื่อง องค์ความรู้ (Knowledge Management) เอกสารประกอบ เรื่อง บทบาทของจิตวิทยาในช่วง COVID-19 แนวทางการจัดระบบการบริหารความเสี่ยง คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2563 เอกสารประกอบ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2562 เอกสารประกอบ เรื่อง สรุป KM ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562

การจัดการเรียนการสอน Active Learning Game Based Learning

การจัดการเรียนการสอน Active Learning Game Based Learning

เอกสารประกอบ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน Active Learning Game Based Learning

การพัฒนาต่อยอด KM ด้านคุณธรรมจริยธรรม / รูปแบบการสอนตามแนวศตวรรษที่ 21 ในวิชาจิตวิทยาเบื้องต้น หัวข้อเรื่อง “เชาว์ปัญญา”