ประกาศการสมัครเรียนระดับต่างๆ จากทางวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ จากทางวิทยาลัย

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของวิทยาลัย

บริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Saint Louis College

สมัครเรียน

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา 2564 ซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียด ข้อกำหนดต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเรา

และหากมีข้อสงสัยอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่…

เบอร์โทร 0 2675 5304-12

น้องนักศึกษาสุดเก๋

SAINT LOUIS COLLEGE

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์

     – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะจิตวิทยา

     – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา

คณะกายภาพบำบัด

     – หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

     – หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทางการพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

     – หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Saint Louis College

Upcoming Events

กิจกรรมการอบรม / สัมมนาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นของทางวิทยาลัย

โอวาทพระสันตะปาปา

”  A little bit of mercy makes the world less cold and more just. “

" ลูกที่รักทั้งหลาย พวกลูกเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความหวัง มีความฝัน และมีคำถามใหม่ ๆ อาจรวมถึงความสงสัยต่าง ๆ อีกด้วย พ่อขอเชิญชวนให้พวกลูกรักษาความชื่นชมยินดี ให้มีชีวิตชีวา จงอย่ากลัวที่จะมองไปในอนาคตข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่น จงหยั่งรากลึกลงในพระเยซูคริสต์ จงมองอนาคตด้วยความชื่นบาน และความไว้วางใจ... "

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

Viva iL Papa

" ชีวิตนักบวชของเราไม่มีความประหลาดใจในทุกวัน ๆ ไม่มีอะไรที่ทำให้เราแปลกใจ ชีวิตนักบวชของเราก็อยู่ไม่ถึงครึ่งทางที่ควรที่จะอยู่ เพราะว่าชีวิตนักบวชทำให้ทุกวันของเราตื่นเต้น ทำให้ทุกวันมีอะไรใหม่ เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามทำให้ถึงจุดนี้ เพื่อจะเป็นนักบวชที่ดี "

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

Viva iL Papa

" ลูก ๆ ที่รักทั้งหลาย พ่อมีความยินดีที่ได้มีโอกาสได้พบกับลูก ๆ ทุกคน ที่เป็นเวชบุคคลของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลเครือคาทอลิกอื่น ๆ ...สำหรับตัวพ่อเองแล้ว นี่เป็นพระพรที่พ่อได้ประจักษ์ด้วยตัวเอง ถึงงานรับใช้ที่มีคุณค่ายิ่ง ที่พระศาสนจักรได้มอบให้กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด "

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

Viva iL Papa

    VIDEO SUGGESTIONS FOR COLLEGE

    วีดีโอแนะนำวิทยาลัย สื่อถึงแนวคิด ปรัชญา อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยที่ต้องการจะผลิตบัณฑิตที่มากด้วยคุณภาพแก่สังคมต่อไป