fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประชุมวิชาการระดับชาติ Building the Thinker of the 21st Century Learner

  • 24 มี.ค. 2559
  • Admin
  • SLC

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท) สาขาพยาบาลศาสตร์และที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ร่วมกับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (Building the Thinker of the 21st Century Learner”) ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ณ อาคารรวมจิตเพียรธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาจำนวน 300 คน สามารถนำความรู้ไปใช้ใจการจัดการเรียนการสอน

ไฟล์นำเสนอของงานประชุมวิชาการ

set1      |      ดร.กมลรัตน์      |      ดร.ขวัญตา      |      ดร.พิมพิมล      |      ดร.ศุกร์ใจ      |      อ.อภิรดี

ไฟล์นำเสนอของงานประชุมวิชาการ แยกตามห้อง

B            C            D            E            F            G

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้ครับ