fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะจิตวิทยา รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

  • 19 ม.ค. 2566
  • คณะจิตวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะจิตวิทยา 
รอบ รับตรง ประจําปีการศึกษา 2566 

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 และเพื่ออํานวยความสะดวก กับผู้ปกครองและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จึงจะดําเนินการจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้กับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง e-mail ขอให้นักศึกษาใหม่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมส่งเอกสารกลับมาทาง e-mail : reg@slc.ac.th ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยมีเอกสารดังนี้
     1. ชุดเอกสารมอบตัวลงทะเบียนเรียน (ส่งทุกคน)
     2. ชุดเอกสารกู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ. (เฉพาะผู้ประสงค์ขอกู้ยืม)
ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2566