fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

(ขณะนี้ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว) ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เรื่อง “การพยาบาลประคับประคองในยุควิถีใหม่”

  • 18 ม.ค. 2566
  • SLC

(ขณะนี้ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว) การอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เรื่อง “การพยาบาลประคับประคองในยุควิถีใหม่”
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
จัดการอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
เรื่อง “การพยาบาลประคับประคองในยุควิถีใหม่”
ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุม ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารราชัยวิถี
โดยมีวัตถุประสงค์
    1 เพื่อฟื้นฟูสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และระยะท้ายรวมถึงการดูแลครอบครัว และผู้ดูแลในยุควิถีใหม่
    2 เพื่อเผยแพร่บทบาทของคณะพยาบาลศาสตร์ในการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และระยะท้ายรวมถึงครอบครัว และผู้ดูแล
    3 เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในวิชาชีพการพยาบาลในยุควิถีใหม่ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุข
เนื้อหาของการประชุม
    1. ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 ปี ระยะที่ 2 กับการดูแลแบบประคับประคอง
    2. Goals of care
    3. Advanced Care Planning
    4. ก้าวต่อไปหลังการเปลี่ยนผ่าน การพยาบาลประคับประคอง Palliative care in communities Palliative care in Geriatric patients และ Emergencies in Palliative care
    5. Advanced Care planning
    6. บทบาทสมรรถนะพยาบาลในการทำ Family meeting- ACP
    7. การดูแลผ่านระบบทางไกล ความท้าทาย:การดูแลแบบประคับประคอง
    8. การบริหารคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง หลังการเปลี่ยนผ่าน
- ผลกระทบจากสถานการณ์
- ผลกระทบจากนโยบายสาธารณสุข
ไม่มีค่าลงทะเบียน
ด่วน รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเพียง 80 ท่าน เท่านั้น (ขณะนี้ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว)
ลงทะเบียนผ่าน Link: https://forms.gle/GkAsXphXci8SPL8T7
** หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างการขอหน่วย CNEU

กำหนดการ

แผนที่