fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการให้การปรึกษา (Counseling Techniques) ” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา - หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป

  • 29 ธ.ค. 2565
  • คณะจิตวิทยา

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการให้การปรึกษา (Counseling Techniques) ” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา - หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป