fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

การอบรมพัฒนาสมรรถนะ อสม. และผู้ดูแล เพื่อการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบประคับประคอง

  • 21 พ.ย. 2565
  • คณะพยาบาลศาสตร์

แบบเสนอโครงการ

การอบรมพัฒนาสมรรถนะ อสม. และผู้ดูแล เพื่อการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบประคับประคอง
อบรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เวลา 8.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน
Link ลงทะเบียน https://forms.gle/PZb6nh1V2GDWY8AP9