fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2560 (Link และ QR Code)

  • 7 ธ.ค. 2561
  • Admin
  • SLC

เรียน มหาบัณฑิต และ บัณฑิตทุกท่าน

     วิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือจากมหาบัณฑิต และ บัณฑิต ทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ รุ่นปีการศึกษา 2560 โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร การเรียนการสอน โดยสามารถคลิ๊กไปที่

  1. แบบสอบถามของบัณฑิต https://goo.gl/forms/Tfa2TCxOjVnvDpoR2

หรือ

  1. แบบสอบถามของมหาบัณฑิต https://goo.gl/forms/28HylnSt4MSDUDX03

หรือ