fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  • 14 พ.ย. 2561
  • Admin
  • SLC

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี รวมถึงสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน ซึ่งทั้งนี้นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ นางสาวจิตรานุช ศรีเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล่าถึงความรู้สึกหลังได้รับรางวัล “ ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลพระราชทานนี้ รางวัลที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าและครอบครัว รวมทั้งสถาบันการศึกษา รางวัลนี้ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเองมากขึ้น ขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด ขอบคุณ​อาจารย์​คณะ​พยาบาลศาสตร์​ สำหรับ​การ​ประสิทธิ์​ประสาทวิชาความรู้​อันทรงคุณค่า ขอบคุณ​อาจารย์​และ​พี่​ๆ ศูนย์​พัฒนา​นักศึกษา​สำหรับ​การ​ดูแล​และให้​การ​สนับสนุน​กิจกรรม​ที่​ช่วย​ให้​ข้าพเจ้า​ได้​พัฒนา​ตนเอ ง​นอกเหนือจาก​ความรู้ในห้องเรียน ข้าพเจ้าจะพัฒนาตนเอง และทำประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ” และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และรศ.ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย รักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์