fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561

  • 14 พ.ย. 2561
  • Admin
  • SLC

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จัดกิจกรรม “ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ” เพื่อทำความเข้าใจระเบียบปฏิบัติในรั้ววิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “ บทบาทของพ่อแม่ต่อความสำเร็จในการศึกษาของลูกอย่างมีความสุข ” โดยคุณสุวลักษณ์ อัศดรเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพฯ และ การบรรยายหัวข้อ “ การสร้างคุณค่าในตัวเองต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา ” โดยคุณอรรจน์ สีหะอำไพ นักวิชาการ ที่ปรึกษา และวิทยากร วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จัดกิจกรรม “ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ” กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในวิทยา ลัยฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจระเบียบปฏิบัติในรั้ววิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “ บทบาทของพ่อแม่ต่อความสำเร็จในการศึกษาของลูกอย่างมีความสุข ” โดยคุณสุวลักษณ์ อัศดรเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพฯ และ การบรรยายหัวข้อ “ การสร้างคุณค่าในตัวเองต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา ” โดยคุณอรรจน์ สีหะอำไพ นักวิชาการ ที่ปรึกษา และวิทยากร โดยกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้น ต้องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันจะก่อให้เกิดปัญญา ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของการศึกษาอย่างรา บรื่น ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมาย และกิจกรรมในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติและประช าคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องตามหลักพันธกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และสามารถปฏิบัติงานตามวิชาชีพ