fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ภาพกิจกรรมในรายวิชา 303319 การออกกำลังกายในน้ำของสตรีตั้งครรภ์ ณ ดับบลิว อาร์ คลินิกกายภาพบำบัด นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3

  • 29 เม.ย. 2561
  • Admin
  • คณะกายภาพบำบัด

     ในรายวิชา 303319 กายภาพบำบัดทางสูติ-นรีเวชศาสตร์ มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การออกกำลังกายในน้ำของสตรีตั้งครรภ์” ณ ดับบลิว อาร์ คลินิกกายภาพบำบัด นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ ได้ใช้ความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบการออกกำลังกายในน้ำของสตรีตั้งครรภ์ให้เหมาะสมกับสภาวะต่างๆ (สถานการณ์จำลอง) เป็นการกระตุ้นให้เกิดทักษะ และความเข้าใจอีกบทบาทหนึ่งของการจัดการทางกายภาพบำบัดในน้ำแก่สตรีตั้งครรภ์ได้