fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการระดับชาติ "การสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

1. Call for Papers

2. โครงการประชุมวิชาการ

3. คำแนะนำการเขียนผลงานวิชาการ

4. ใบลงทะเบียน

5. ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน

6. แผนที่สำหรับการเดินทางมาวิทยาลัยฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 11.5 หน่วย

ติดต่อห้องพักสำหรับผู้มาประชุม ติดต่อคุณอุไรลักษณ์ บัวถนอม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
โทรศัพท์ 091 - 0104587, 094 - 9302522 หรือ 02 -675 - 5304 ต่อ 5306

E mail : urailuk@slc.ac.th