fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ mind-movement sciences into 2020

  • 12 มี.ค. 2561
  • Admin
  • คณะกายภาพบำบัด

- ข้อมูลโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ mind-movement sciences into 2020

- Poster โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ mind-movement sciences into 2020

- จดหมายเชิญ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ mind-movement sciences into 2020

1.เข้าร่วมประชุมวิชาการและฟังการนำเสนอผลงาน

2.รูปแบบการนำเสนอผลงาน

Oral Presentation

     1.นำเสนอบรรยายประกอบ Power point verstion 2010 ขึ้นไป

     2.เวลาในการนำเสนอ 12 นาที

     3.การตอบข้อซักถาม 3 นาที

Poster Presentation

     1.จัดทำ Poster ขนาด กว้าง 80 ซม. x สูง 120 ซม.

3.การส่งบทความ

     ผู้สนใจส่งบทคัดย่อเข้าร่วมการประชุม สามารถ Download เอกสารในรูปแบบ Microsoft Word เท่านั้น 

     Download Templete

4.ค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน (ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2561) อัตราค่าลงทะเบียน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561)
 1.เข้าร่วมประชุมวิชาการและฟังการนำเสนอผลงาน 2,000 บาท 2,500 บาท
 2.นำเสนอผลงานวิชาการ 2,500 บาท 3,000 บาท

 3.นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

   - กรณีเข้าร่วมประชุมวิชาการและฟังการนำเสนอผลงาน

   - กรณีนำเสนอผลงานวิชาการ (รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ)

 

1,800 บาท

2,200 บาท

 

2,000 บาท

2,400 บาท

*** อัตราค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 วัน ***

5.การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ

    

 

6.กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความ

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา

 1.กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน

     - เข้าร่วมประชุมวิชาการและฟังการนำเสนอผลงาน

     - นำเสนอผลงานวิชาการ

 

 วันนี้ - 15 ธันวาคม 2561

 วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

 2.กำหนดการส่งบทความฉบับเต็ม  วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561
 3.ประกาศรายชื่อ ลำดับการนำเสนอบทความวิจัย  ภายใน 12 ธันวาคม 2561
 4.นำเสนอบทความวิจัย  21 ธันวาคม 2561

 *** สำหรับ สาขากายภาพบำบัด  สภากายภาพบำบัดรับรอง รหัสกิจกรรม 101993 การประชุมระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020 : Office Workers’ Wellness คะแนน 12.3 PTCEU ***

7.ขั้นตอนการส่งผลงานและลงทะเบียน

     ข้อมูลการส่งผลงาน

8.ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

     ตรวจสอบสถานะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม      ตรวจสอบสถานะผู้นำเสนอบทความวิชาการ

9.ติดต่อสอบถามเรื่องการลงทะเบียน

* กายภาพบำบัด นางสาวนวภัสภร พลอยบ้านแพ้ว โทร.02-2125670-2 ต่อ 5204
  นางสาวเสาวรส ฤกษ์ธานี โทร.02-2125670-2 ต่อ 5204
* จิตวิทยา คุณสุธาทิพย์ แจ้งหิรัญ โทร.02-2125670-2 ต่อ 5404