fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

คณะกายภาพบำบัด มีการจัดทำ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในระดับนานาชาติ

  • 6 ก.พ. 2561
  • Admin
  • คณะกายภาพบำบัด

     เนื่องด้วย คณะกายภาพบำบัด มีการจัดทำ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบูรณาการความีรู้ทางด้านวิชาชีพกายภาพบำบัด การแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบำบัดในระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการสร้างและผลิตบัณฑิตคณะกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย และสังคมนานาชาติ ทั้งนี้ มีตัวแทนจากคณะกายภาพบำบัด เดินทางไปยังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ดังนี้
 
1. ผศ.สรายุธ  มงคล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4
1.นายนิติพัฒน์ พิริยานนท์  
2. นางสาวอทิติยา  แร่ถ่าย
3. นางสาวอรณี  ปานุ่ม
4. นางสาวอัณศยา  ฤทธิรงค์