fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ผ่านการตรวจรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง 4 ปีการศึกษา จากคณะกรรมการสภาการพยาบาล

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

วันที่ 10 เมษายน 2558 คณะทำงานฝ่ายมาตรฐานการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล ได้ตรวจรายงานการประเมินตนเองพร้อมเอกสารการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และเป็นที่น่ายินดีแก่คณะพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างยิ่งที่ คณะกรรมการสภาการพยาบาล มีมติ “ให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558-2561) ” โดย มีผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์ในทุกตัวชี้วัดได้แก่ ด้านองค์กรและบริหารองค์กร ด้านอาจารย์ ด้านการประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งที่สร้างความภาคภูมิให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ทุกคน