fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2556

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

     วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาริสา อิฐรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ หลังได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการของวิทยาลัยฯ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน คือ คุณลักษณะพื้นฐาน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียน, การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน, สุขภาพอนามัย, ความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญ, การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมหรือผลงานดีเด่นใน 6 ด้าน ได้แก่ ความมีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม, ความมีคุณภาพที่ยอมรับต่อสังคม, ความมีคุณธรรมดีงามหรือสร้างสรรค์, ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม, ความโดดเด่นของผลงาน และความยากของผลงาน