fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

พิธีก้าวสู่วิชาชีพ นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2

  • 12 พ.ย. 2560
  • Admin
  • คณะกายภาพบำบัด

     พิธีก้าวสู่วิชาชีพนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นโครงการที่ส่งเสริมนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของนักกายภาพบำบัดมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม มีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อการเรียน สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข ตระหนักในการเริ่มต้นความรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพกายภาพบำบัดก่อนลงฝึกทักษะทางวิชาชีพ