fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

พิธีมอบหมวกและเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นภุมริน 29

  • 30 พ.ค. 2560
  • Admin
  • SLC

     พิธีมอบหมวกและเข็ม ประจำปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นภุมริน 29 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นพิธีการสำคัญเสมือนเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล และ เป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพทางการพยาบาล พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันรวมทั้งวิชาชีพ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในตนเองในการขึ้นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลมากยิ่งขึ้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม