fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการก้าวสู่วิชาชีพสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

  • 17 พ.ค. 2560
  • Admin
  • SLC

     คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการก้าวสู่วิชาชีพสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวิชาชีพ และพร้อมที่จะเป็นนักกายภาพบำบัดที่ดีในอนาคต เพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ห้อง 201

ดูรูปภาพเพิ่มเติม