fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

โครงการ ศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๔

  • 28 เม.ย. 2560
  • Admin
  • SLC

     โครงการ ศึกษาและสืบสานวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๔ "พระอัจฉริยภาพด้านศาสตร์และศิลป์นำวิถีไทยแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ "ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย. 2560 ณ หอประชุมฟรังซิส อาคารเซนต์ไมเกิ้ล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยในสามวันนี้ ได้มีจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา วันแรก มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทของนักศึกษาในการเป็นพลเมือง เพื่อตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ" โดยวิทยากร ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ และช่วงบ่าย การเสวนาเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในทุกศาสนา” (เน้นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม) โดยวิทยากร 1. พระดุษฎี เมธังกุโร 2. บาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช 3. อาจารย์สุวิทย์ สลามเต๊ะ ผู้ดำเนินรายการเสวนา อาจารย์ ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา วันที่สอง ช่วงเช้ามีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาเกี่ยวกับ "พระราชอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ”เป็นการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาได้สวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์-นักศึกษา คณะจิตวิทยากับ Widya Mandala Catholic University Surabaya" นำโดย อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ จากใจชน, อาจารย์ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ และนักศึกษา ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ไปแลกเปลี่ยนความคิด และวัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจทั้งคณาจารย์และนักศึกษา และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานของวัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ได้นำเสนอกิจกรรม “I’m PT.” เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้รับความรู้และทดลองการใช้อุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

     วันสุดท้าย ช่วงเช้า เป็นการบรรยายและสาธิต "สืบสานวิถีวัฒนธรรมผ่านศาสตร์และศิลป์การต่อสู้ ป้องกันตัว" โดยวิทยากร อาจารย์จักรพันธ์ นาคลดา เลขาธิการสมาคมมวยไทยสมัครเล่น จังหวัดชลบุรี และคณะ ได้ทำการสาธิตให้รู้ท่าทางของมวยไทยและสามารถนำมาใช้ป้องกันตัวได้ ซึ่งเป็นกีฬาที่สร้างทั้งความสนุกสนานและความแข็งแรงให้กับผู้เรียนได้ดี จบท้ายกิจกรรมด้วยการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "วิถีวัฒนธรรมผ่านบทเพลง-การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์" โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีโดยเฉพาะ 1. บาทหลวงเปโตร ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ 2. อาจารย์นิวัฒ เลิศจรัญรัตน์ 3.อาจารย์ทรงพร อ่ำเกตุ โดยผู้ชนะประกวดร้องเพลงเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มีรายชื่อตามลำดับดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส. นารดา เป็งกันทะ

- เพลงแสงเดือน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.นิตยา ปะภาวะยา เพลงอาทิตย์อับแสง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.กมลลักษณ์ ลิ้มสมบัติตระการ เพลงยิ้มสู้

- รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ น.ส.นิตยา ปะภาวะยา เพลงอาทิตย์อับแสง

ดูรูปเพิ่มเติม