fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว จุฬาลักษณ์ แสงดี

  • 1 ธ.ค. 2558
  • Admin
  • SLC

      วันที่ 27 กันยายน 2557 นางสาว จุฬาลักษณ์ แสงดี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม จากการประกวดผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม และผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ผลงานนี้มาจากความร่วมมือของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันบริจากเสียงและผลิตหนังสือเสียงในรูปแบบซีดี โดยระบบเดซี่ ให้กับมูลนิธิราชสุดา เพื่อนำไปใช้กับผู้พิการทางสายตา ภายใต้ชื่อโครงการ “ภุมรินอาสาเป็นดวงตาแทนคุณ” โดยมี ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์เป็นที่ปรึกษา “ขอแสดงความยินดีกับรุ่นภุมริน29”