fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

คณะกรรมการการจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการจัดการความรู้

เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและตรงตาม ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ ระยะที่ 4 (ปีการศึกษา 2560 – 2564) อันจะก่อให้เกิดการบริหาร จัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

อธิการบดี                                                                                                                                          ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                                                                                  ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                                                                                ประธาน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกาษาทั่วไปหรือผู้แทน                                                                                กรรมการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์หรือผู้แทน                                                                                             กรรมการ

คณบดีคณะจิตวิทยาหรือผู้แทน                                                                                                         กรรมการ

คณบดีคณะกายภาพบำบัดหรือผู้แทน                                                                                               กรรมการ

หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ                                                                                                                               กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้                                                                                  กรรมการและเลขานุการ

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่

1. กำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินงานจัดการความรู้ (KM)

2. วางระบบและกลไกขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. บริหารจัดการฐานข้อมูล KM ทั้งส่วนที่เป็นการเรียนการสอนและการวิจัย

4. รับผิดชอบการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คำสั่งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 09/045/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามพันธกิจวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการจัดการความรู้

เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและตรงตาม ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ ระยะที่ 4 (ปีการศึกษา 2560 – 2564) อันจะก่อให้เกิดการบริหาร จัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

อธิการบดี                                                                                                                                          ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                                                                                  ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                                                                                ประธาน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกาษาทั่วไปหรือผู้แทน                                                                                กรรมการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์หรือผู้แทน                                                                                             กรรมการ

คณบดีคณะจิตวิทยาหรือผู้แทน                                                                                                         กรรมการ

คณบดีคณะกายภาพบำบัดหรือผู้แทน                                                                                               กรรมการ

หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ                                                                                                                               กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้                                                                                  กรรมการและเลขานุการ

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่

1. กำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินงานจัดการความรู้ (KM)

2. วางระบบและกลไกขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. บริหารจัดการฐานข้อมูล KM ทั้งส่วนที่เป็นการเรียนการสอนและการวิจัย

4. รับผิดชอบการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คำสั่งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 09/045/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามพันธกิจวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Comment

Comments

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.