fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

การจัดการความรู้โดยใช้ Simulation Based Learning ในการเรียนการสอน ในรายวิชาการรักษาพยาบาลขั้นต้น กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • 28 พ.ย. 2561
 • Admin
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1

Comment

Comments

 • image

  จินตนา อาจสันเที๊ยะ

  21/02/2563 14:16

  เป็นวิธีที่น่าสนใจในการใช้ Simulation นักศึกษาสนใจ และตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้น ยิ่งเวลาฝึกและสาธิตย้อนกลับนักศึกษาต้องใส่ใจเรียนรู้ดีมากค่ะ

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.