fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

บทเรียนการเรียนรู้จากการซ้อมปฏิบัติการและการนำเสนอการสอนของอาจารย์ก่อนการสอน

  • 15 ก.ย. 2560
  • Admin
  • คณะกายภาพบำบัด
  • 257

1.ด้านความรู้ทางวิชาการ

  1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และเนื้อหาที่ทันสมัยของผู้สอนและผู้ร่วมสอน และทำให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

  1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอนและประสบการณ์ทางคลินิก เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านมีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

  1.3 ทบทวนทักษะด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษา โดยเฉพาะทักษะด้านหัตถบำบัดหรือหัตการ

  1.4 อาจารย์สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่หลากหลาย ความรู้อาจมีการมุ่งเน้นประเด็นที่แตกต่างหรือมีมุมมองการประยุกต์ความรู้ที่แตกต่างกัน เมื่อมามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวิเคราะห์ ทำให้เกิดการตกผลึกประเด็นเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนนำไปประยุกต์ ซึ่งส่งผลให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าตนเองต้องปรับวิธีการสอนอย่างไรเพื่อถ่ายทอดแก่นสารนั้น

  1.5 เรียนรู้การประยุกต์และบูรณาการเทคนิคต่างๆเพื่อให้เหมาะกับผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์

2. ด้านเทคนิคการสอน

  2.1 เรียนรู้เทคนิคการสอน ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง

  2.2 เป็นการซ้อมสอน เพื่อให้มีความมั่นใจในการสอน และเรียงลำดับขั้นตอนให้เข้าใจง่าย และอาจมีการแลกเปลี่ยนวิธีการอธิบายหรือถ่ายทอดเนื้อหาหรือขั้นตอนต่างๆ

  2.3 เป็นการทดลองใช้และตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ หากมีความบกพร่องจะได้ดำเนินการแก้ไข และยังเป็นการทบทวนการใช้เครื่องมือ

  2.4 หากมีอาจารย์ตั้งคำถามที่สงสัย ทำให้ต้องพยายามหาวิธีการถ่ายทอดที่ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เช่นการแสดงท่าทาง การยกตัวอย่าง การหาสิ่งประดิษฐ์ที่จะทำให้นักศึกษาเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย

  2.5 มีการใช้กรณีศึกษา มาประกอบการเรียนการสอน จะเป็นการระดมความคิดเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถการประยุกต์ใช้

  2.6 ทบทวนให้เนื้อหาของผู้สอนครบตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้องค์ความรู้ที่ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด

  2.7 การแลกเปลี่ยนเชิงทักษะ ซึ่งบางครั้งวิธีหนึ่งๆอาจจะเหมาะกับโครงสร้างนักกายภาพบำบัดบางคน แต่บางคนอาจไม่เหมาะ หรือมีความหลากหลายของศักยภาพของนักศึกษาทั้งเชิงโครงสร้างและเชิงทักษะ จึงเกิดการปรับเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนเทคนิคกันมากขึ้น

แนวทางในการซ้อมสอนปฏิบัติการ

1.มีขอบเขตของเนื้อหาขัดเจนตามแผนการสอน

2.มีการซ้อมปฏิบัติที่ต้องใช้เครื่องมือ ควรมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน ก่อนการซ้อมปฏิบัติการ

3.ควรมีเอกสารการสอนปฏิบัติการให้ผู้เข้าร่วมสอน

4.อาจารย์ผู้ร่วมสอน ควรทบทวนเนื้อหาภาคทฤษฎีหรือเข้าฟังผู้สอนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหา หรือผู้สอนอาจส่งเอกสารปรกอบการสอนเพื่อให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้ทบทวน

5.กำหนดวันและเวลาล่วงหน้าอย่างชัดเจนเพื่อจะได้มีเวลาในการปรับหรือเพิ่มเติมการสอน

Comment

Comments

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.