fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

Comment

Comments

 • image

  จินตนา อาจสันเที๊ยะ

  12/02/2564 10:44

  เป็นวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดความพึงพอใจกับผู้เรียนได้โดยเลือกสอนตามลักษณะหัวข้อบางหัวข้อonline และมาสรุปประเด็นอีกครั้งในonsite หรือเป็นการทดลองปฏิบัติonsite จะดีกว่า

 • image

  มงคล การุณงามพรรณ

  12/02/2564 15:54

  การสอนแบบผสมผสานเป็นความจำเป็นในปัจจุบัน มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ข้อจำกัด เช่น ผู้เรียนส่วนใหญ่อาจไม่เข้าใจในเนื้อหา ถึงแม้ว่าจะมีผู้เรียนอาสาสมัครตอบคำถามได้ถูกต้อง ผู้สอนอาจใช้วิธีการถามคำถามเป็นระยะโดยออกแบบวิธีการที่จะให้นักศึกษาทุกคนได้ตอบคำถามผ่านช่องทาง/application ต่าง ๆ เช่น Mentimeter เมื่อผู้สอนเห็นแนวโน้มว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ตอบคำถามไม่ถูกต้อง ผู้สอนสามารถใช้โอกาสในการอธิบายซ้ำในประเด็นดังกล่าว อีกประเด็นหนึ่งที่พบคือผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนน้อยกว่าการเรียนในชั้นเรียน ผู้สอนอาจจัดให้มีช่องทาง/วิธีการในการทำงานเป็นกลุ่ม(โดยยังสามารถรักษาระยะห่าง; social distancingในกรณีออนไลน์ครึ่งชั้นปีและ on-site ครึ่งชั้นปี ) เช่น การทำงานในกระดานข้อความ Padlet, การทำงานในไฟล์งานที่ share ใน google drive ซึ่งจะสามารถให้ผู้เรียนทั้งที่เรียน on-site และที่เรียน online สามารถทำงานกลุ่มร่วมกันได้แบบ real time เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น

 • image

  วราภา สิทธาภิรมย์

  13/02/2564 16:26

  การเรียนการสอนแบบ online หากไม่มีเทคนิคการสอนแบบผสมผสาน จะเป็นเหมือนการสื่อสารทางเดียว ผู้เรียนอาจจะเพียงเปิดอุปกรณ์ไว้ แล้วไปทำอย่างอื่น ไม่ได้สนใจเรียน ดังนั้นการสอนที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนยังอยู่กับผู้สอนและสนใจเนื้อหาที่เรียนควรเป็นวิธีสอนแบบผสมผสานกับการบรรยาย เช่น การถามคำถามในรูปแบบเกมส์ crossword ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาวิชาที่สอนสอดแทรกกับการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ โดยใช้คำถามมาถามผู้เรียนแล้วให้ค้นหาคำตอบที่เป็นคำศัพท์ในตาราง crossword คั่นระหว่างการสอนบรรยาย โดยสุ่มเรียกชื่อให้ตอบในโปรแกรม Microsoft team ซึ่งมีกระดานไวท์บอร์ดให้เขียนตอบ ซึ่งอาจจะทำให้ใช้เวลาค่อนข้างมาก ในช่วงท้ายๆ จึงใช้การสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบคำถาม ซึ่งในส่วนนี้มีความเห็นว่าหากใช้โปรแกรม Menti มาช่วย หรือ กระดาน Padlet จะช่วยให้ผู้เรียนตอบได้หลายคนก็จะช่วยให้ไม่เสียเวลามากไป อีกอย่างที่ช่วยย่นระยะเวลาในการเล่น crossword ให้สั้นลงคือ นำโจทย์และตารางคำศัพท์อักษรไขว้ลงในโพสต์หรือassignment ของ Microsoft team ไว้ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาคำตอบมาก่อนเข้าห้องเรียนก็ช่วยได้ในกรณีที่มีเวลาสอนน้อย

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.