fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

Comment

Comments

 • image

  สุภาวดี สมจิตต์

  17/04/2563 16:41

  ทำการสอนเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาที่สอบย่อยไม่ผ่าน รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช2โดยใช้ google meeting ประมาณ 1ชม ข้อดี คือเห็นนักศึกษาได้ทั่วถึง นศ.ถามได้เมื่อไม่เข้าใจ และบรรยากาศผ่อนคลายกว่าในห้องเรียน สัญญาณเสียงฟังชัด ภาพไม่สะดุด นศ.เห็น การนำเสนอใน powerpoint ได้ และนศ.มีความตั้งใจมากกว่าในห้องเรียน แต่นักศึกษาต้องใช้ PC หากใช้มือถือ จะไม่เห็นหน้านักศึกษา เพราะหน้าจอเปิดหน้านำเสนออยู่ (จากคำบอกเล่าของนศ.) และการเตรียมพร้อมใช้เวลาเน้อยกว่าการอัดวีดีโอใสอน power point และลงใน moodle ข้อเสีย หากใช้สถานที่ในการสอนและเรียนไม่สงบจะมีสิ่งรบกวนได้ การสอบปรนัยใช้ google form ข้อดี ตรวจคะแนนและประกาศคะแนนเร็ว สะดวก คะแนนเข้าเมลล์นักศึกษาอัตโนมัติ ข้อเสียคือ1. ใช้เวลาในการจัดทำข้อสอบเพิ่มขึ้น 2. เสี่ยงต่อข้อสอบรั่ว 3.คุมความซื่อสัตย์ในการสอบยาก ผลการติวและสอบ นศ.ส่วนมากทำคะแนนสอบได้ดีขึ้นกวาครั้งแรก และส่วนมากผ่าน มีสอบไม่ผ่าน 5คน จาก50คน คะแนนลดลงกว่าครั้งแรก 1คน

 • image

  ผ่องศรี อิ่มสอน

  18/04/2563 18:29

  จัดการสอนออนไลน์โดยใช้google meetสามารถพูดคุยและซักถามได้โดยสามารถเรียกชื่อนศ.ให่ตอบได้แต่มีปัญหาว่าต้องให้นักศึกษาลงรหัสเข้าร่วมก่อนถ้านักศึกษามีจำนวนมากจะเสียเวลาจากที่สอนเสียเวลาประมาณครึ่งชม.ในการลงรห้ส และต้องเปิดตามเวลาที่ได้นัดหมาย และได้มีการสอนออน์ไลน์โดยใช้OBS ทำง่ายแต่ไม่สามารถโต้ตอบกับนักศึกษาได้นักศึกษาสามารถเปิดได้ตามต้องการ

 • image

  จินตนา อาจสันเที๊ยะ

  28/04/2563 15:33

  การจัดการเรียนในระบบonline ผลการวัดความรู้ของนักศึกษาพบว่าเหลืออยู่ประมาณ 50 % ในมาตรบานวิชาชีพ เรายอมรับขั้นต่ำที่ 60% ดังนั้นความรู้ที่ขาดหายไปคาดว่าคณะจะมีเวลามาทบทวนและเติมเต็มความรู็ให้นักศึกษาต่อไป เพราะนักศึกษาต้องปฏิบัติกับผู้ป่วยความรู้จึงต้องแน่นพอควรค่ะ

 • image

  สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ

  13/05/2563 18:55

  การเรียนการสอน การสอบออนไลน์ อาจเป็น new normal สำหรับช่วยเสริมการเรียนการสอนปกติ เเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการเรียนการสอน ช่วยเสริมการเรียนรู้แบบ individual education ได้ หากนำมาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา เช่น ใช้ Google meet ในการทำ focus group การใช้ google form ให้ นักศึกษา self-report การบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตอบสนองนโยบาย lean management ได้อีกด้วย

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.