fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

Comment

Comments

 • image

  จินตนา อาจสันเที๊ยะ

  23/03/2563 13:43

  นวัตกรรมสำคัญและจำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะทำอย่างไรให้นักศึกษาได้มีหลักคิดที่จะนำมาสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล ฝึกให้เป็นนวตกร ไม่ใช่แต่เพื่อวันนี้ จะเพื่ออนาคตของวงการพยาบาลในภายหน้าอีกด้วย อาจารย์จึงต้องช่วยกระตุ้นความคิด ให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น หนึ่งในการแก้ปัญหาคือการแก้ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์

 • image

  สุนีย์ อินทร์สิงห์

  23/03/2563 14:29

  การพัฒนางานนวตกรรมได้นักศึกษาต้องเคยเห็นต้นแบบหรือปัญหาที่จะนำมาคิดแก้ปัญหา 1. ให้นักศึกษชั้นปีที่ยังไม่ได้เรียน ได้มีโอกาสไปดูบรรยากาศการนำเสนองานวตกรรมของพี่ชั้นปีที่ 3 ที่นำเสนอ เพื่อจะได้เคยเห็นแนวคิดในการประดิษฐ์ อาจทำรูปแบบการจัดนิทรรศการนำเสนอสรุปงาน จัดแสดงผลงานที่ห้องโรงอาหาร หรือชั่วโมงวซล ก็ได้ค่ะ หรืออย่างที่เคยคุยในคณะว่าจะจัดตั้งในห้องแสดงผลงานนักศึกษา แล้วมอบหมายในรายวิชาใดวิชาหนึ่งให้นักศึกษาชั้นปี1-2 ไปดูและสรุปข้อคิดเห็นที่ได้เรียนรู้ 1 หน้ากระดาษ 2. ให้ตัวแทนอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาชั้นปี1-2 ได้มีโอกาสไปดูการนำเสนอของจริงจากที่อื่นๆก็อาจเป็นโอกาสที่ดีที่มีแรงบันดาลใจในการทำ จะได้กลับมาพัฒนางาน 3. นักศึกษาที่เป็นตัวแทนไปนำเสนอและ/หรืออาจารย์ที่ไปร่วมงานนำเสนอ ควรถ่ายรูปหรืออัดวิดีโองานของสถาบันอื่นมาเผยแพร่ในคณะ เช่น ผ่านช่องทางวซลคณะ lineชั้นปี เนื่องจากการที่เคยเห็นรูปแบบหรือผลงานผู้อื่นมาบ้างอาจมีไอเดียในการต่อยอด หรือคิดงานนวตกรรมได้ค่ะเพื่อเคยเห็นตัวแบบ

 • image

  มยุรา นพพรพันธุ์

  24/03/2563 15:07

  อาจารย์สามารถกระตุ้นนักศึกษาใ้ห้ริเริ่มนวตกรรมง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยก่อน เช่น ในการฝึกภาคปฏิบัติ ลองตั้งคำถามให้นักศึกษาหาวิธีการทำให้ผู้ป่วยสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันขณะอยู่โรงพยาบาล เช่น ผู้ป่วยนอนติดเตียงที่เริ่มมีข้อติดแข็ง ให้หาวิธีการแก้ไขข้อติดแข็งโดยคิดหาอุปกรณ์ง่ายๆที่ผลิตเองได้ เมื่อนักศึกษาเห็นประโยชน์จากนวตกรรมที่เขาทำ เขาจะเห็นคุณค่าของนวตกรรมและผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนต่อไป

 • image

  สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ

  06/04/2563 17:03

  จุดเริ่มต้นของการสร้างชิ้นงานนวัตกรรมทางการพยาบาล เช่นเดียวกับการกำหนดปัญหาวิจัย ผลิตทำไม ผลิตเพื่อใคร จะเกิดประโยชน์อย่างไร นโยบายของคณะพยาบาลฯ จะต้องชัดเจนว่าจะให้นักศึกษาเรียนวิชานวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไร เพื่อจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ต้องการ

 • image

  มาลีวัล เลิศสาครศิริ

  09/04/2563 14:36

  การผลิตนวัตกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งรายวิิชาที่จัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ในใช้ศักยภาพผลิตนวัตกรรมเพิ่ม ทั้งนี้มิใช่ว่านักศึกษาทุกคนจะมีความสนใจและความสามารถเหมือนกันทุกคน ดังนั้นควรสนับสนุนเฉพาะกลุ่มจะไ้ด้ประโยชน์เต็มที่

 • image

  วาสนา รุ่งโรจน์วัฒนา

  10/04/2563 21:19

  การยอมรับความคิดเห็นของนักศึกษา จะทำให้นักศึกษากล้าคิด กล้าทำ กล้าแก้ปัญหาในแบบของนักศึกษา และพัฒนาไปเป็นนวตกรรมใหม่ๆได้

 • image

  มานิดา เดชากุล

  12/04/2563 09:40

  การจะสร้างนวตกรรมได้นั้นหากเรามีการคิดริเริ่มและหาข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง ผนวกกับไอเดียและแนวคิดใหม่ๆ มีผู้ช่วยคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวตกรรม เช่น ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ช่วยคิดสร้างสรรค์ผลงานนวตกรรมขึ้นมา เนื่องจากปี 3 มีการเรียนเรื่องนวตกรรมสาธารณสุขในชุมชนอยู่แล้ว อาจจะทำให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยค่ะ

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.