fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SLC Knowledge

Comment

Comments

  • image

    จินตนา อาจสันเที๊ยะ

    21/02/2563 14:16

    เป็นวิธีที่น่าสนใจในการใช้ Simulation นักศึกษาสนใจ และตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้น ยิ่งเวลาฝึกและสาธิตย้อนกลับนักศึกษาต้องใส่ใจเรียนรู้ดีมากค่ะ

กรุณาทำการ LOG IN เข้าสู่ระบบก่อน ถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ใช้ User ระบบลาออนไลน์ ในการ Login เข้าระบบ.