fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Support )

  • 14 ก.ย. 2566
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1.ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.พัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการใช้งาน
3.นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ผลิตสื่อประสม (Multimedia) เพื่อการทำงานและการเรียนการสอน
5.บริการโสตทัศนูปกรณ์ พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริการงานคอมพิวเตอร์และสื่อโสตฯ
- ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์
- ดูแลการให้บริการ การใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อโสตฯ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IT
- ดูแลการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาในองค์กร ในส่วนของการใช้งานทั่วไปและการเรียนการสอน
- ทำหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระบวนการสำรองข้อมูลและสำรองข้อมูล

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรคอมพิวเตอร์
2.มีประสบการณ์ทางด้าน IT Support และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อโสตฯ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค 1 – 3 ปี ขึ้นไป
3.มีทักษะด้านการจัดการงาน Network ,Firewall, Server, vmware , Anti-Virus, Security IT System ,Hardware.

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีทัศนคติสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
3. มีความสามารถในการปรับตัว และหยืดหยุ่น
4. มีความสามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เมื่อผ่านทดลองงาน)
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130