fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

  • 21 พ.ค. 2567
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1. ทําหน้าที่กํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของรัฐและองค์กรวิชาชีพ
2. ควบคุมกระบวนการทํางานภายในและบริหารความเสี่ยง
3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน และสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในงานที่รับผิดชอบได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องแค่ว กระตือรือร้น มีใจรักงานบริการ
4. มีความรู้และความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
5. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
6. มีความสามารถในการปรับตัว และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การจัดประชุมในระบบบออนไลน์ และอุปกรณ์สำนักงาน หากสามารถดูแลเวปไซต์ในงานที่รับผิดชอบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เมื่อผ่านทดลองงาน)
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130