fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานซ่อมบำรุง

  • 16 พ.ค. 2566
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่ให้บริการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวิทยาลัย ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสำรอง ระบบประปา ระบบปั้มน้ำ ระบบลิฟต์ ระบบเครื่องปรับอากาศ สุขาภิบาล ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ทำงานซ่อมบำรุงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในงานช่าง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
2. มีความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีทักษะในเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ
4. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร
5. มีความเข้าใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
7. มีความสามารถในการปรับตัว และยืดหยุ่น
8. มีความสามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดัน

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.00 - 17.00 น.

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130