fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานแนะแนวการศึกษา

  • 9 พ.ค. 2566
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่ร่วมกับคณะวิชาและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กิจกรรมทางวิชาการและเผยแพร่การมีงานทำของบัณฑิตแต่ละคณะวิชา พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.งานจัดแนะแนวหลักสูตร
- สรรหารายชื่อโรงเรียนเพื่อการแนะแนวหลักสูตร
- จัดทำจดหมายขออนุญาตเข้าแนะแนวหลักสูตร/ ประสานงานคณะวิชา / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งกำหนดการกิจกรรม
- จัดเตรียมเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินกิจกรรม แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

2.งานจัดประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางวิชาการ
- ประสานงานกับคณะวิชาและหน่วยงานภายในและภายนอก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

3.งานจัดพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
- ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

4.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปี / สรุปรายงานการแนะแนวและการคัดเลือกนักศึกษาประจำปี/ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา (Education Background)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หรือมีใบประกาศนียบัตร/ใบรับรองวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing) -

ประสบการณ์ (Professional Experiences)
มีประสบการณ์การทำงานด้านงานแนะแนวอย่างน้อย 1 ปี

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Job Competencies)
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์
2. มีความรู้ความสามารถในการจัดระบบเอกสาร
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130