fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

  • 20 เม.ย. 2566
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอน
2. ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการเรียนการสอน
3. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
4. ร่วมพัฒนาและบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
5. พัฒนาด้านวิชาการ โดยการทำวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการ และให้บริการวิชาการแก่สังคม

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารทางการพยาบาล
2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า
3. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี และอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
4. มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาชีพ และมีประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
5. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครงาน โดยมีคะแนนผ่านเทียบตาม CEFR ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด
กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้วยหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นการวัดทักษะภาษาอังกฤษ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130