fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการณ์วิชาชีพ

  • 21 พ.ค. 2567
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2. ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรียนการสอน
3. ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการเรียนการสอน
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
5. พัฒนาด้านวิชาการ โดยการทำวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการ และให้บริการวิชาการแก่สังคม

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ถึง ปริญญาเอก ด้านการพยาบาลศาสตร์
2. มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาชีพ และมีประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
3. มีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษาทุกระดับ อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์สอนด้านการพยาบาลในระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครงาน โดยมีคะแนนผ่านเทียบตาม CEFR ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด
กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้วยหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นการวัดทักษะภาษาอังกฤษ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130