fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ร่วมงานกับเรา

พนักงานการเงิน (รายจ่าย)

  • 11 เม.ย. 2566
  • Admin HR
  • HR

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบงบประมาณและจัดทำใบสำคัญจ่ายค่าตอบแทน รายจ่ายการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รายจ่ายงาน/โครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินสดย่อย
2. ทำรายงานเบิกชดเชยเงินสดย่อย ทำรายงานและติดตามลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ทำรายงานสรุปการจ่ายเช็คประจำเดือน
3. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และทำรายงานภาษีประจำเดือน
4. ติดต่อธนาคารเพื่อทำรายการฝากถอนเงินธนาคาร และ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความเข้าใจสามารถวางแผนการทำงานได้
3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ WORD, EXCEL และอุปกรณ์สำนักงาน

คุณสมบัติอื่นๆ
1. มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน มีอัธยาศัยดีในการให้บริการ
3. สามารถทำงานเป็นทีม ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานได้
4. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และองค์กร

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์

ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สิทธิรักษาพยาบาล (เมื่อผ่านทดลองงาน)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การอบรมพัฒนาตนเอง
6. เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร แต่งงาน บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

ส่งใบสมัครงานออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-5304 - 12 ต่อ 3130